Menu Zamknij

Badanie osobowości: FACET5

FACET5 to jeden z najbardziej zaawansowanych pomiarów osobowości zawodowej. System oparty o Model Wielkiej Piątki ułatwia indywidualnym użytkownikom, zespołom oraz organizacjom w pełni wykorzystywać ich potencjał. Facet5 wyjaśnia jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji oraz podejścia do pracy. Co jednak kluczowe – podpowiada jak wykorzystać różnice indywidualne do podniesienia efektywności biznesowej organizacji. Narzędzie łączy obecne teorie psychologiczne z najlepszymi praktykami w obszarze zarządzania pracownikami.

 

FACET5 – dostępne raporty:

PROFIL FACET5Całościowa informacja na temat preferencji osobowościowych i zachowań osoby badanej.
TEAMSCAPEIndywidualne porównania poszczególnych członków zespołu. Informacje na temat taktyk, które będą najchętniej wykorzystywane podczas wykonywania pracy, skłonności do okazywania zbyt spokojnych lub przesadnych reakcji w obliczu stresu i napięcia oraz najbardziej prawdopodobnych reakcji w sytuacjach nieporozumień i konfliktów.
AUDITIONDopasowanie do zdefiniowanego profilu zawodowego oraz przewodniki badania kompetencji zawodowych dla rekruterów.
SEARCHLIGHTStruktura kompetencji osoby badanej.
LEADING EDGEInformacje, jak zarządzać osobą badaną. Styl danej osoby jako lidera. Preferencje danej osoby związanych z pracą – jej motywatory.

Obszary w których możesz zastosować Facet5:

 • Procesy rekrutacji i selekcji.
 • Procesy wprowadzania i integrowania nowych pracowników.
 • Planowanie procesów rozwoju kompetencji.
 • Zarządzanie wynikami pracy – identyfikacja głównych sił napędowych badanych osób, ich głównych motywatorów oraz elementów, które frustrują i obniżają ich efektywność.
 • Identyfikowanie talentów.
 • Rozwijanie umiejętności przywódczych.
 • Budowanie efektywnych zespołów.
 • Budowanie porozumienia i rozwiązywanie konfliktów.
 • Coaching.
 • Realizacja projektów outplacementu oraz zwolnień monitorowanych.

Kluczowe Produkty Facet5, które wykorzystujemy do wspierania naszych Klientów:

 1. Profil Facet5

Podstawowe narzędzie, które stanowi bazę do generowania różnego rodzaju raportów indywidualnych. Wyniki obrazują rzeczywiste zachowania osoby badanej w pracy, jej mocne strony, indywidualne preferencje i motywatory, najlepsze metody zarządzania tą osobą oraz wspierania jej dalszego rozwoju.

Realizowane cele

 • Poznanie preferencji osobowościowych kandydatów w procesach rekrutacji i selekcji.
 • Integrowanie nowych pracowników – poprzez dobór odpowiednich metod, adekwatnie do preferencji pracownika i innych członków zespołu.
 • Wzmacnianie przywództwa – poprzez wskazówki, jak pracować z indywidualnymi pracownikami.
 • Poprawa współpracy oraz pracy zespołowej – większa świadomość własnych preferencji pracowników oraz preferencji innych osób w zespole lub organizacji.
 • Identyfikowanie i rozwój talentów.
 1. TeamScape

W obrazowy i zarazem zwięzły sposób pokazuje dynamikę tworzonych zespołów. TeamScape obrazuje także kulturę oraz relacje wewnątrz zespołu, jego styl rozwiązywania problemów oraz podejście do realizacji zadań.

Realizowane cele

 • Tworzenie oraz usprawnianie pracy zespołów.
 • Wspieranie zespołów we wprowadzaniu zmian.
 • Integrowanie nowych członków zespołu.
 • Budowanie koalicji pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi.
 • Wzmacnianie indywidualnych relacji w zespole oraz budowanie wzajemnego zrozumienia.
 • Praca nad barierami związanymi z osiąganiem rezultatów zespołowych.
 • Identyfikowanie kultury zespołu i jego silnych stron.
 1. Audition

Moduł, który pozwala przygotować profil określonej roli zawodowej, opracować profil idealnego kandydata, a następnie porównać go z rzeczywistymi profilami kandydatów. Umożliwia szybkie generowanie raportów dopasowania oraz przewodników prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych adekwatnie do profilu kandydata. Przewodniki zawierają pytania behawioralne i sytuacyjne powiązane z preferencjami zachowań osoby rekrutowanej i ułatwiają zbadanie poziomu posiadanych kompetencji.

Realizowane cele

 • Identyfikowanie czynników sukcesu na danym stanowisku i w danej roli organizacyjnej.
 • Stworzenie profili pożądanych kandydatów.
 • Ułatwienie prowadzenia rekrutacyjnych wywiadów behawioralnych i sytuacyjnych w oparciu o generowany z systemu Przewodnik – indywidualnie dopasowany do wyników Kandydata.
 • Zwiększenie trafności podejmowanych decyzji związanych z zatrudnianiem.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • W zależności od celu, do jakiego chcesz wykorzystać Facet5, dobierzemy odpowiednie moduły raportowe.
 • W przypadku rekrutacji – wypracujemy wspólnie z Tobą i Twoimi współpracownikami (ekspertami) profil oczekiwany dla ról lub stanowisk w organizacji.
 • Przeprowadzimy badanie Profil Facet5 / Audition.
 • W czasie selekcji lub rekrutacji przeanalizujemy wraz z Tobą raporty kandydatów, przygotujemy wnioski. W razie potrzeby weźmiemy udział w spotkaniach kalibracyjnych.
 • W kontekście identyfikacji talentów – przeanalizujemy profile pracowników, pokażemy mocne strony i obszary rozwojowe.
 • Wesprzemy w budowaniu planów rozwoju pracowników – w oparciu o mocne strony i talenty pracowników / kandydatów.
 • Zdiagnozujemy mocne strony zespołów i obszary ryzyka – zaproponujemy działania zaradcze.
 • Zdiagnozujemy style przywódcze funkcjonujące w Twojej organizacji – wesprzemy liderów w budowaniu skutecznego przywództwa.
 • Zintegrujemy wyniki z badania Facet5 z badaniami 360 lub/i ADC oraz (jeśli będzie taka potrzeba) z innymi narzędziami.
 • Przeprowadzimy indywidualne i zespołowe spotkania rozwojowe.

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych konsultantów, sprawnie i trafnie stworzysz profil stanowiskowy a następnie zinterpretujesz profil osobowościowy kandydatów, ich motywatory i podstawowe kompetencje.
 • Zapewnisz dopasowane osobowości nowych pracowników do kultury organizacji / zespołu.
 • Podejmiesz trafne decyzje personalne i skrócisz czas poświęcany na wybór kandydatów.
 • Uzyskasz możliwość połączenia Facet5 z innymi narzędziami, wykorzystywanymi w procesach HR.
 • Ułatwisz menedżerom wprowadzanie i integrowanie nowych pracowników w firmie.
 • Sprawnie przeprowadzisz audyt personelu i podejmiesz trafne decyzje co do awansów, sukcesji i ścieżek karier.
 • Wesprzesz menedżerów w budowaniu samoświadomości liderskiej i rozwoju przywództwa.
 • Wesprzesz zespoły w skutecznym współdziałaniu i skuteczności biznesowej.
 • Pozyskasz wsparcie w procesach restrukturyzacji.

Co nas wyróżnia?

 • Jesteśmy dostawcą jednego z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych instrumentów pomiaru osobowości. Kwestionariusz FACET5 stosowany jest przez organizacje i firmy doradcze na całym świecie.
 • Wysoka wiarygodność i rzetelność wyników – narzędzie posiada zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy (ponad 46 dostępnych norm).
 • Wielojęzyczne narzędzie oceny osobowości – pełna samodzielność użytkowania, dostępność wyników natychmiast po wypełnieniu kwestionariusza. Możliwość generowania raportów dowolną ilość razy w różnych normach i językach.
 • Realizacja badania FACET5 jako niezależnej usługi lub integracja z innym procesem diagnozy i rozwoju kompetencji w ramach naszej specjalizacji.