Menu Zamknij

Zarządzanie Talentami

Zarządzanie talentami (talent management) obejmuje proces wyłaniania spośród pracowników firmy, bądź absolwentów szkół wyższych osób o wybitnym potencjale kompetencyjnym (tzw. Talentów), kierowanie do nich dedykowanej oferty działań motywacyjnych i rozwojowych celem zatrzymania ich w organizacji, stworzenia odpowiedniego środowiska rozwoju oraz optymalnego wykorzystania ich możliwości.

 

Realizowane cele

 • Identyfikacja i rozwijanie wartościowych, utalentowanych pracowników lub kandydatów do pracy.
 • Wyłonienie w firmie osób z największym potencjałem rozwojowym.
 • Diagnoza mocnych stron kandydatów do programów rozwojowych, uzgadnianie obszarów, nad którymi powinni pracować.
 • Budowanie kadry menedżerskiej złożonej z osób o wysokim potencjale kompetencyjnym.
 • Zatrzymanie w organizacji najbardziej wartościowych pracowników, planowanie ich rozwoju i optymalne wykorzystanie ich możliwości.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Dokonamy przeglądu rozwiązań w zakresie TM funkcjonujących w Twojej firmie, zaproponujemy możliwe kierunki optymalizacji.
 • Określimy wraz z Tobą cel i planowane efekty programu rozwojowego, dostosowane do potrzeb i możliwości organizacji. Zaplanujemy kolejne etapy procesu i przygotujemy metodologię.
 • Opracujemy definicję Talentu w Twojej organizacji, obejmującą m. in. wskaźniki efektywności, kompetencje i wartości.
 • Zaprojektujemy procedurę nominacji / rekrutacji kandydatów do programu rozwojowego (kryteria twarde i miękkie), przygotujemy niezbędne narzędzia (formularze zgłoszeniowe, karty rekomendacji itp.).
 • Przeprowadzimy diagnozę mocnych stron i obszarów rozwojowych kandydatów do programu talentowego, wybraną metodą: Development Centre w ujęciu standardowym i dynamicznym (Korn Ferry / Lominger), Informacja Zwrotna 360°, testy psychometryczne itp.
 • Zaplanujemy rozwój Talentów z uwzględnieniem narzędzi i zasobów dostępnych w Twojej organizacji, zakontraktujemy Indywidualne Plany Rozwoju w ramach spotkań 1:1 lub warsztatów grupowych.
 • Przeszkolimy menedżerów w zakresie inspirowania do rozwoju i wykorzystania potencjału Talentów w ich zespołach.

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Zoptymalizujesz politykę personalną firmy inwestując tam, gdzie przyniesie to najlepsze efekty.
 • Zidentyfikujesz i rozwiniesz utalentowanych ludzi, którzy będą mogli pełnić ważne funkcje w Twojej organizacji.
 • Pozyskasz wiedzę na temat mocnych stron i obszarów rozwojowych osób zakwalifikowanych do programu talentowego (którą możesz wykorzystać np. do budowania ścieżek rozwoju).
 • Uzyskasz wzrost zaangażowania i identyfikacji pracowników z firmą poprzez udział w prestiżowym programie.
 • Zapobiegniesz odpływowi najcenniejszych pracowników oraz przyciągniesz do Twojej organizacji najlepszych absolwentów uczelni.
 • Ukształtujesz pozytywny wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny firmy, jako organizacji zatrudniającej najlepszych i inwestującej w rozwój pracowników.

Co nas wyróżnia?

 • Stosujemy zasadę OFF-LIMITS – nie zajmujemy się rekrutacją bezpośrednią, nie wykorzystujemy więc informacji na temat kandydatów na potrzeby innych projektów. Wykorzystujemy zarządzanie procesowe i wystandaryzowane procedury działania, co pozwala nam obsługiwać projekty dla dużej liczby Uczestników.
 • Współpracujemy tylko z doświadczonymi konsultantami oraz stosujemy narzędzia monitorowania satysfakcji Uczestników, dzięki czemu gwarantujemy nie tylko najwyższe standardy merytoryczne od strony metodologii procesu, ale też najwyższą jakość efektu rozwojowego dla Uczestnika i organizacji.
 • Pracujemy według metodologii własnej, lub wykorzystujemy funkcjonujące w organizacji narzędzia i rozwiązania. Włączamy się w proces TM na dowolnym etapie, wspierając Klienta w wybranych elementach, lub realizujemy projekt kompleksowo według przyjętych założeń. Stale się rozwijamy – projektujemy innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na specyficzne uwarunkowania organizacji.
 • Element profilowania oczekiwań i definiowania roli Talentu w organizacji realizujemy w formule partycypacyjnej, włączając w proces nie tylko HR, ale także przedstawicieli biznesu (zwiększenie zaangażowania i świadomości procesu w organizacji). Służymy kompleksowym doradztwem i wspieramy wypracowanie docelowych rozwiązań opartych na oczekiwaniach i celach strategicznych firmy.